V treťom, štvrtom a piatom ročníku pripravujeme na medzinárodne uznávané certifikáty z anglického
a nemeckého jazyka:

ANGLIČTINA
  • Jazyková škola EUROLINGUA je certifikačným strediskom medzinárodne uznávaných skúšok City & Guilds
  • FCE (British Council)
NEMČINA
  • ZERTIFIKAT DEUTSCH
  • MITTELSTUFE DEUTSCH (Goethe Institut)

CERTIFIKÁT City & Guilds, ak potrebujete jednoduchú a priateľskú jazykovú skúšku

  • pre štúdium v zahraničí
  • uchádzate sa o zamestnanie
  • alebo len tak, pre dobrý pocit

zvoľte si MEDZINÁRODNE UZNÁVANÚ SKÚŠKU od najväčšej vzdelávacej inštitúcie Veľkej Británie.
TAKE IT EASY!

Čím sa líšia jazykové skúšky City & Guilds od iných?
Predovšetkým tým, že sa snažia o jednoduchosť:
Testujú všeobecné jazykové vedomosti potrebné na komunikáciu.
Hodnotiaci má záujem zistiť Vaše vedomosti, a nie to, čo neviete. Bez ohľadu na to, z akých učebníc ste sa učili doteraz, zistíte, že úlohy sú z bežných situácií, simulujú skutočnosť a sú dokonca zaujímavé.
Počas skúšky je dovolené používať anglický výkladový slovník.
Jedným slovom, ak ste pripravení, budete to mať ľahké!

Akým spôsobom sa môžete prihlásiť?
Navštívte JŠ EUROLINGUA, dostanete informácie o skúške, spôsobe skúšania a môžete sa záväzne prihlásiť.

Akú hodnotu má skúška a aké sú úrovne?
Nasledujúca tabuľka uvádza jednotlivé úrovne, ktoré sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom (SERR) Rady Európy.

UČEBNICECITY & GUILDSMATURITASERRBritish Council
BASICPreliminary A1 
ELEMENTARYAcces A2KET
PRE-INTERMEDIATEAchieverBB1PET
INTERMEDIATECommunicatorAB2FCE
HIGHER INTERMEDIATEExpert C1CAE
ADVANCEDMastery C2CPE

Z akých častí sa skladá "ESOL" písomná skúška City & Guilds?
1. LISTENING porozumenie opakujúcich sa krátkych textov z nahrávky
2. ENGLISH USAGE dopĺňanie chýbajúcich slov do súvislého textu
3. READING testuje sa porozumenie prečítaného textu
4. READING & WRITING najčastejšie sa testuje schopnosť napísať odpoveď na krátky list
5. WRITING slohová práca na vybranú tému

Z akých častí sa skladá "SESOL" ústna skúška City & Guilds?
1. úvodný rozhovor na všeobecné témy
2. 3 mini - situácie
3. situačné dialógy s porovnávaním, konfrontovaním a diskusiou k daným informáciám
4. krátky monológ na zvolenú tému

Ako dlho trvajú skúšky?
Písomné skúšky trvajú približne 2 hodiny, ústne skúšky trvajú približne 10 minút. Pri ústnej skúške dostanete otázky pred skúškou a v osobitnej miestnosti máte 5 - 10 minút na prípravu odpovedí. Aj tu môžete použiť výkladový slovník!

Koľko percent je potrebných na úspešné vykonanie skúšky?
Výsledky s celkovým priemerom nad 60% znamenajú hodnotenie "Pass", to je úspešnú skúšku.
V prípade, že niektoré úlohy nevyriešite dobre, skúšku ste vykonali, ak dosiahnete uvedených 60%. Hodnotenie "First Class Pass", to je "výborne" získate pri dosiahnutí 75%. Ak sa Vám skúška nevydarí, dostanete písomné vyrozumenie o tom, v akých oblastiach máte ešte nedostatky.

Kto hodnotí jazykové skúšky City & Guilds?
Opravu zabezpečuje stredisko City & Guilds v Londýne pri dodržaní prísnych kritérií. Akreditované centrá zabezpečujú skúšky po administratívnej stránke a zároveň študenta skúšajú. Poštou posielajú materiály do hodnotiaceho strediska v Londýne. Ústne skúšky sa nahrávajú, čo zabezpečí objektívne
a dôveryhodné hodnotenie.

Aká je úspešnosť kandidátov na skúškach?
Minulý rok bola priemerná úspešnosť na písomnej skúške v celosvetovom meradle 76%, kým na ústnej sa dosiahla úspešnosť 85%. Čo môže byť väčším povzbudením?

Z akých kníh sa máte pripravovať?
V skutočnosti je to jedno, podstatné je, aby ste si dôkladne precvičili základy moderného jazyka a aby ste sa sústredili na komunikáciu.

British Council

Cambridge General English Exams
Cambridge ESOL skúšky: KET, PET, FCE, CAE, CPE - Vám umožňujú získať medzinárodne uznávané certifikáty platné neobmedzene.

KET - prvý stupeň po 180 - 200 hodinách štúdia, preukazuje všeobecné základné znalosti anglického jazyka.

PET - druhý stupeň znalosti po cca 380 hodinách štúdia.

FCE - stredná úroveň znalosti po cca 500 až 600 hodinách štúdia, preukazuje znalosti jazyka vhodné pre ekonomiku a priemysel, pre kontakty s ľuďmi na úrovni sekretárskych prác v bankách, leteckých spoločnostiach, službách, je uznávaná aj na niektorých slovenských univerzitách.

Goethe Institut

Zertifikat Deutsch (ZD) - tento certifikát sa berie v Nemecku a mnohých ďalších štátoch ako dôkaz dobrých základných vedomostí. Majiteľ certifikátu ovláda cca 2000 slov a najdôležitejšie gramatické štruktúry. Je schopný ústne a písomne porozumieť každodenné témy - po cca 450 hodinách štúdia.

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) - účastník skúšky preukáže znalosť štandardnej nemčiny, je schopný vyjadrovať sa k náročným témam ako ústne, tak aj písomne - po cca 600 hodinách štúdia.